Stadgar

DIS-Väst

 S T A D G A R
för föreningen DIS-Väst, antagna vid föreningsmöte 1988-03-27, reviderade vid årsmötena 1988-09-25, 1991-11-09, 1998-11-07 samt föreningsmötet 1999-02-27. Beslut om ytterligare ändringar togs på årsmötet 2000-12-02 och slutgiltigt på föreningsmötet 2001-03-10. Reviderades vid föreningsmötet 2015-11- samt slutgiltigt på årsmötet 2016-02-27.

 1. FÖRENINGENS NAMN OCH ÄNDAMÅL
 2. Föreningens namn är DIS-Väst
 3. Föreningens syfte är att inom regionen Västra Götalands och Norra Hallands län bedriva verksamhet i överensstämmelse med målsättningen inom föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen (DIS), som är ”att undersöka och utveckla möjligheter att utnyttja datorhjälp i släktforskningen och sprida kunskap härom samt i övrigt stimulera svensk släktforskning.” Föreningen är religiöst och politiskt obunden.
 4. MEDLEMSKAP

Som medlem i DIS-Väst antas envar som erlägger beslutad medlemsavgift och är medlem i DIS. Medlemsavgift gäller för kalenderår. Ny medlem, som inträder under tiden 1/10 – 31/12, registreras som medlem för påföljande år. Styrelsen och årsstämman kan anta avgiftsbefriad hedersmedlem.

 1. VERKSAMHETSÅR, REVISION

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden
1 januari – 31 december. Verksamhetsberättelse skall avges och revision genomföras inom 90 dagar efter verksamhetsårets slut. För revision utses två revisorer jämte en ersättare. Revisorerna äger rätt att när som helst under året få tillgång till föreningens räkenskaper och styrelsens beslut.

 1. STYRELSE

Föreningens styrelse skall utgöras av ordförande, vald för tiden intill nästa årsmöte, samt jämnt antal övriga ledamöter, lägst fyra och högst åtta. Ledamöter väljs med halva antalet årsvis för två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare samt de övriga funktionärer den finner behövligt. Styrelsen utser också firmatecknare. Styrelsen är beslutför när minst halva antalet är närvarande.

 1. FÖRENINGSMÖTEN
 2. Föreningen har två stadgemässiga möten, ett vårmöte och ett höstmöte. Vårmötet är årsmöte och skall genomföras enligt p.6 i dessa stadgar. I övrigt hålls föreningsmöte när styrelsen så finner lämpligt eller då minst 10 % av föreningens medlemmar samfällt påfordrar.
 3. Kallelse till stadgemässigt föreningsmöte
  skall jämte dagordning och övriga handlingar vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet. Kallelse skall ske medelst annons i DIS-Västs medlemsblad, alternativt genom kallelse med brev eller med elektronisk post (e-mail), eller publicering på föreningens hemsida.
 4. Beslut vid föreningsmöte fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av sittande ordförande.
 5. ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte skall äga rum senast den 30 april. Motioner till årsmötet skall för att kunna behandlas vara styrelsen tillhanda senast 31 december, dvs. före verksamhetsårets slut. Inlämnad motion skall tillsammans med styrelsens yttrande biläggas kallelsen till årsmötet. Vid årsmötet skall minst följande ärenden behandlas:
– val för mötet av ordförande, sekreterare och
två justerare
– styrelsens verksamhetsberättelse – bokslut, revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet
– beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
– val av ordförande för tiden intill nästa årsmöte
– val av halva antalet övriga ledarmöter i styrelsen (2 år)
– eventuellt val av suppleanter i styrelsen (1 år)
– ev fyllnadsval – val av revisorer jämte suppleant
– val av valberedning
– behandling av förslag från styrelsen och/eller inkomna motioner
– fastställande av budget och beslut om årsavgift för nästkommande verksamhetsår. Årsavgift kan även beslutas på föreningens höstmöte.

På årsstämma röstar varje medlem med en röst. Vid sjukdom kan fullmakt lämnas till annan medlem. Sluten votering tillämpas när så efterfrågas.

 1. STADGAR

Föreningens verksamhet regleras i stadgar som fastställs av föreningens årsmöte. Ändring av föreningens stadgar skall, för att äga giltighet, beslutas av två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Minst 30 dagar skall förflyta mellan besluten.

 1. UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen erfordras beslut vid två på varandra följande föreningsmöten varav det ena skall vara årsmöte. Mellan besluten skall minst 30 dagar förflyta. Föreningens kvarvarande medel skall tillfalla andra släktforskarföreningar med verksamhet inom regionen.