Årsmöte 2017-03-25

Den 25 mars 2017 hälsar vi alla välkomna till DIS-Västs årsmöte i Mölndal
Plats: Mariagården Fässberg
2017-03-25
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötets stadgeenliga utlysning
3. Godkännande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
6. Fastställande av röstlängd.
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Föredragning av årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
12. Val av styrelse, revisorer och valberedning
a: ordförande för 1 år
b: ordinarie ledamöter för två år
c: suppleanter för ett år
d: revisorer för ett år
e: revisorsuppleant för ett år
f: valberedning för ett år
g: sammankallande i valberedningen
13. Motioner från medlemmar
14. Verksamhetsplan för 2017
15. Fastställande av
a: budget för 2017
b: årsavgift för verksamhetsåret 2018.
16. Övriga frågor
17. Årsmötet avslutas