Inför årsmötet

Anmäl er gärna i förväg till anmalan@dis-vast.o.se så vi vet hur mycket fika vi skall göra ordning.

Tid : 11.00-14.00
Plats: Mariagården, Fässberg
Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar
blir det ett föredrag av Kent Andersson
som kommer att berätta om
udda källor inom släktforskningen.

Årsmöteshandlingarna
Verksamhetsplan och årsberättelse
Föreningen DIS Balansräk 2016

Dagordning vid Dis-Västs årsmöte 2017-03-25

1. Mötets öppnande
2. Mötets stadgeenliga utlysning
3. Godkännande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
6. Fastställande av röstlängd.
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Föredragning av årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
12. Val av styrelse, revisorer och valberedning
a: ordförande för 1 år
b: ordinarie ledamöter för två år, eventuella fyllnadsval på ett år
c: suppleanter för ett år
d: revisorer för ett år
e: revisorssuppleant för ett år
f: valberedning för ett år
g: sammankallande i valberedningen
13. Motioner från medlemmar
14. Förslag från styrelsen
a: Hedersmedlemmar
15. Verksamhetsplan för 2016
16. Fastställande av
a: budget för 2016 Ann-Helen
b: årsavgift för verksamhetsåret 2017
17.Övriga frågor
18.Årsmötet avslutas